Meie Teenused

Oleme erinevaid ehituse valdkonda kuuluvaid teenuseid pakkuv väikeettevõte.


Omaniku-

järelevalve

Ehituse omanikujärelevalve teostamine rajatavatel uusehitustel ja olemasolevatel rekonstrueeritavatel ehitustel. Tellija huvide esindamine ehitustehnilistes ja ehitusmaksumuse küsimustes, järelevalve teostamine kehtivate kvaliteedinõuete järgimise ning projektist kinnipidamise üle, Tellija nõustamine tööde vastuvõtmisel.

Ehitise Audit

Auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa vastavalt auditi lähteülesandele.

Auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.

NB! Kasutusloa taotlemisel on ehitise auditiga võimalik asendada kadunud või ehitamise ajal koostamata jäetud ehituse täitedokumentatsiooni ( kaetud tööde aktid, ehituspäevik, materjalide shertifikaadid jm.)

Audit Hõlmab

1. Visuaalkontrolli, mille käigus kontrollitakse kas ehitis vastab ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras.
2. Kasutuskontrolli, mille käigus kontrollitakse , kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu.
3. Hinnangut vundamendile, fassaadile, kandekonstruktsioonidele, katusele, avatäidetele jt. hoone osadele.
4. Dokumentatsiooni kontrolli, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ja ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

Auditi Aruanded

1. Hinnang ehitises kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta.
2. Hinnang ehitise nõuete vastavuse kohta.
3. Hinnang ehitise ettenähtud viisil ja otstarbel kasutamise ohutuse kohta.
4. Kokkuvõtlik üheselt mõistetav hinnang ehitisele.

Saada Meile Kiri